Ägare och styrelse

Kalmar Science Park AB är ett kommunalägt bolag och ingår i koncernen Kalmar Kommunbolag AB som ett av flera dotterbolag. Bolaget ägs av Kalmar Kommun till 93 procent, övriga delägare är Linnaeus University Holding AB med 5 procent samt CGI Sverige AB med 2 procent.

Styrelse

Styrelsen består av nio ledamöter och utses av kommunfullmäktige i Kalmar kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Två ledamöter representerar näringslivet i Kalmar.

Ordförande: Per Jonsson (C)
Vice ordförande: Erik Axetun (M)

Ledamot: Mårten Ekblad (S)
Ledamot:
Emma Wahlmino (L)
Ledamot: Eva Pohl (S)
Ledamot: Torbjörn Andersson (SD)
Ledamot: Leif Nilsson (V)
Ledamot: Emma Burman, representant universitet, Linnéuniversitetet
Ledamot: Mats-Ola Svensson, representant näringsliv, CGI