Mer om innovationscheckar

Ansök här

Affärsutvecklingschecken ger företag möjligheter att avgöra potentialen i en innovationsidé. Det kan till exempel handla om att undersöka och validera kundefterfrågan, marknadsstorlek, affärsmodell och andra kommersiella osäkerheter. Det kan även handla om affärsförnyelse avseende att till exempel testa nya material i befintlig produkt som har lägre klimatpåverkan och därmed bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030 eller att utveckla en cirkulär affärsmodell. Affärsutvecklingschecken ska användas för att köpa in extern kunskap från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata aktörer.

Infrastrukturchecken ger företag möjlighet att testa till exempel uppskalning eller teknisk validering genom tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar etcetera. Häri ingår beräkningskapacitet, databas. Infrastrukturchecken ska användas för att köpa sig möjlighet att utreda och testa teknik och uppskalning med mera som infrastrukturerna ger möjlighet till.

IP-checken är till för att företag ska kunna ta fram en strategi för hantering av sina immateriella tillgångar. Framtagande av IP-strategi bör innefatta men måste inte omfatta alla moment i Vinnovas processbeskrivning för framtagandet av en IP- strategi:

  1. Identifiering av ägandefrågor
  2. Omvärldsanalys och
  3. Framtagande av strategi och genomförandeplan.

IP-checken ska således användas för att köpa in extern kompetens för att utveckla en IP-strategi. Inför att ett företag ska beviljas en IP-check ska även företaget genomgå PRV:s kurs ”affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar”. Kursavgiften får bekostas via IP-checken. Läs mer om IP checkarna i ett separat infoblad.

Exempel på vad som inte kan finansieras av en innovationscheck:

  • Kostnader som bedöms ingå i organisationens ordinarie arbete, exempelvis uppsökande verksam mot företag och dialog med andra aktörer
  • Löpande ordinarie verksamhet, FoU eller liknande
  • Projekt där störst fokus är på patent eller en freedom to operate, FTO
  • Kostnader för att arbeta med en patentansökan, inklusive registrering av patent, avgifter för t.ex. varumärke, design etcetera.
Gör en intresseanmälan för innovationscheckar >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.